Пословни програми - Аванс
Евиденција ПДВ (после1.7.18)
Фактурисање и обрачун ПДВ-а - модул Аванс > Принципи > Евиденција ПДВ (после1.7.18)

Евиденција ПДВ (после 1.7.18)

 

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ - правилник о евиденцији и ПОПДВ примењује се од 1 јула 2018. године.

Даном почетка његове примене (од 1. јула 2018. године) престаје да важи Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ.

 

Примена новог Правилника о евиденцији и ПОПДВ

Новим правилником о евиденцији и ПОПДВ, уређени су облици вођења евиденције ПДВ и садржина прегледа обрачуна ПДВ на Обрасцу ПОПДВ.

Чланом 3. Правилника о евиденцији и ПОПДВ, прописано је да се евиденција ПДВ води као општа евиденција и као посебне евиденције, поред тога, прописан је облик и садржина прегледа обрачуна ПДВ на обрасцу ПОПДВ, који сваки обвезник ПДВ сачињава за сваки порески период и доставља уз пореску пријаву ПППДВ.

Прописано је да се Образац ПОПДВ подноси у електронској форми, уз пореску пријаву ПППДВ, коју састављају за месец јун и достављају закључно са 16им. јулом 2018. године. а тромесечни обвезници Образац ПОПДВ ће достављати уз пореску пријаву за период јул-септембар 2018. године, закључно са 15им. октобром 2018. године.