Мали пословни програми - Кал - Робно-материјално књиговодство
Магацински документи
Робно-материјално књиговодство - модул Кал > Принципи > Магацински документи

Магацински документи

Магацински документи су надградња основне функције модула – евиденције промета у магацину. Они представљају основ за књижење промена у робно материјалном књиговодству. Омогућавају евиденцију пријема и издавања артикала у оквиру магацина који се воде по набавној, продајној и продајној цени са порезом.

Магацински документи се могу евидентирати у робно материјалном књиговодству аутоматски или на захтев корисника.

Такође, могуће је промене из улазних и излазних рачуна, креираних у програму Аванс, преузети и искористити за формирање магацинских докумената (пријемница, отпремница...).

Програмом је омогућено и књижење појединих докумената у програму за финансијско књиговодство Конто.