Пословни програми - Тотал
Награде или друга давања лицима која нису запослена код исплатиоца (са плаћањем доприноса)
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Обрачуни > Други приходи > Награде или друга давања лицима која нису запослена код исплатиоца (са плаћањем доприноса)

У овом обрачуну се уноси само податак у колону нето уговорени износ без ПДВ-а.