Пословни програми - Тотал
Неплаћено одсуство
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Обрачуни > Накнаде зарада > Неплаћена одсуства > Неплаћено одсуство

Исплата доприноса за здравствено осигурање када је запослени на неплаћеном одсуству

Овај обрачун служи само за обрачун и уплату доприноса за здравствено осигурање. Треба водити рачуна да се параметар минимална (и максимална) основица усагласи са текућом прописаном вредношћу. Колоне у које се уписују вредности су:

Напомена: треба приметити да се допринос за здравствено осигурање плаћа само код појединих основа за неплаћено одсуство (као што је нега члана породице).