Мали пословни програми - Обрачун камате
Обрачун камате
Камата - модул за обрачун камате > Обрачун камате

Обрачун камате

Суштина модула Обрачун камате је у уносу података о обрачуну затезне камате, приказу коефицијената камате, приказу државних празника, синхронизованим порукама и подацима о лиценци.

За период до 31.12.2012. године законска камата се обрачунава се применом конформне методе , а од 1.1.2013. обрачун законске камате је применом простог интересног рачуна.

Применом простог интересног рачуна подразумева се да се за сваки обрачунски период камата рачуна увек на износ главног дуга, што подразумева да се камата обрачуната за један период  не додаје главници како би се у наредном периоду камата обрачунавала на увећану главницу.

При конформном обрачуну, камата обрачуната за један обрачунски период додавана је главници и на тако увећану главницу рачуната је камата за наредни  период.

Приликом преласка на прост интересни рачун, до тада обрачуната камата не додаје се главном дугу, тако да се обрачун камате од 1.01.2013. врши на износ основног дуга. 

 

По правилу, стопа законске камате мења се периодично како се утврђује (мења) референтна стопа. Одлуку о висини референтне стопе доноси Извршни одбор Народне банке Србије на својим седницама које се одржавају једном месечно.

Чланом 75. став1. ЗППА, прописано је да се законска камата обрачунава применом простог интересног рачуна од сто.

Према ставу 5. члана 75. ЗППА, под обрачунским периодом подразумева се период од првог дана доцње, односно промене износа дуга или промене стопе из става 1. овог члана и / или истека сваке календарске године у периоду доцње за који се врши обрачун можемо рећи да је обрачунски период онај период за који важи иста стопа затезне камате и исти број дана у години .