Пословни програми - Тотал
ПО пријаве
Зараде и накнаде - модул Тотал С > ПО пријаве

ПО пријаве


 Исплатилац прихода који Пореској управи подноси појединачну пореску пријаву обавези је да лицу за које је платио порез по одбитку изда  Потврду  о плаћеним порезима и доприносима по одбитку на обрасцу ППП ПО који садржи податке о плаћеном порезу по одбитку до 31. јануара године која следи години у којој је плаћен порез по одбитку. У образац се уносе подаци о исплаћеним приходима и плаћеном порезу по одбитку, извршеним у периоду од 01.01. до 31.12. без обзира нас који се период односи исплата  Примера ради уколико је зарада за децембар 2016. године  извршена у јануару 2017. године, та исплата ће се унети у образац ППП ПО ЗА 2017. годину. Насупрот томе , уколико је уколико је исплата за децембар 2016, исплаћена у јануару неће бити у обрасцу ППП ПО за 2016. годину.

Издавање потврде о плаћеним доприносима има за сврху да омогући физичком лицу -примаоцу прихода да располаже тачним подацима  о оствареном приходу и плаћеним порезима и доприносима у одређеној години, што је посебно значајно за она физичка лица кокја остварују веће приходе и гоја су потенцијални обвезници годишњег пореза на доходак грађана .

 

 ППП ПО

ППП ПО се састоји из три дела:

Подаци о исплатиоцу прихода уносе се под редним бројем:

1.1.  Назив/име и презиме исплатиоца - назив правног лица, односно име и презиме исплатиоца прихода.

1.2. Седиште/пребивалиште исплатиоца - седиште,односно пребивалиште исплатиоца прихода.

1.3. Датум настанка пореске обавезе - ПИБ/ЈМБГ исплатиоца.

1.4. Број - број под којим је потврду завео исплатилац прихода.

1.5. Датум издавања-датум издавања потврде од стране испалтиоца прихода.

Подаци о примаоцу прихода уносе се под редним бројем:

2.1. Име и презиме примаоца-име и презиме примаоца прихода.

2.2.Адреса -улица и број - пребивалиште,односно боравиште примаоца прихода.

2.3.Податак о идентификацији примаоца - ЈМБГ примаоца прихода , а ако прималац прихода нема јмбг, уноси се број пасошаили или број избегличке легитимације.

  Подаци о опорезивим приходима из којих је испалтилац обуставио и платио порезе по одбитку уносе се под редним бројем:

3.1. Шифра врсте прихода исплаћена физичком лицу -подаци се уносе по шифрама из Каталога врсте прихода.

3.2.Бруто приход - износ бруто прихода.

3.3.Нормирани трошкови, пореске олакшице и друга умањења - износ нормираних трошкова, односно пореских олакшица.

3.4.Пореска основица -износ пореске основице.

3.5. Порез - износ плаћеног пореза.

3.6.Доприноси за обавезно социјално осигурање - износ плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање на терет примаоца прихода.

3.7.Доприноси за обавезно социјално осигурање -износ плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање на терет исплатиоца прихода.

 

На крају обрасца ППП-ПО , у поље под редним бројем 4.1.Потпис одговорног лица - уписује се име и презиме одговорног лица код исплатиоца прихода, 

 По правилнику о изменама и допунама правилника о пореској пријави за порез по одбитку  после става 4. додаје се нови став 5 који гласи:

У поље под редним бројем 5.1. Напомена - уколико је износ зараде из чл.13 до 14 б Закона о порезу на доходак грађана koju je исплатилац прихода/послодавац исплатио физичком лицу-резиденту Републике који је упућен у иностанство ради обављања послова за правна лица за правна лица-резиденте Републике , виши од износа исказаног на редном броју 3.2. Бруто приход, овде се исказује износ те разлике. Досадашњи став 5. постаје став 6.

У образац ППП-ПО уноси се уписују у динарима, без децимала."