Пословни програми - Тотал
Привремени и повремени послови
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Обрачуни > Зарада > Привремени и повремени послови

Привремени и повремени послови

Према одредбама члана 197. и 198. Закона о раду послодавац може да, за обављање послова који су по природи такви да не трају дуже од 120 радних дана у календарској години, закључи уговор о обављању привремених и повремених послова .

Уговор о повременим и привременим пословима послодавац може да закључи са :

Одређени посао не може да траје дуже од 120 радних дана у календарској години, а једно лице код истог послодавца може да ради најдуже 120 дана на истом послу, а по завршетку тог посла може закључити уоговро о привременим и повременим пословима за обављање других послова .

Послови који се обављају на основу уговора о привременим и повременим радовима могу бити како из делатности, тако и ван делатности послодавца.
Ови обрачуни такође , имају могућност обрачуна бонуса и трошкова превоза као и рад са обуставама и кредитима.

Немају могућност рада са учинком .