Пословни програми - Тотал
ПО пријава за сва лица
Зараде и накнаде - модул Тотал С > ПО пријаве > ПО пријава за сва лица


 

Ова опција формира и штампа податке за  за сва лица у изабраном периоду.

Опције датум од и до означавају период на који се односи пријава.

Опција само важећи обрачуни означава да ли се у обзир узимају само обрачуни чији је статус "важећи".

Колона "Разлика између зараде у иностранству и земљи" збирни износ те колоне штамппа се у ПО обрасцу у пољу 5.1 напомена .

По правилнику о изменама и допунама правилника о пореској пријави за порез по одбитку  после става 4. додаје се нови став 5 који гласи:

У поље под редним бројем 5.1. Напомена - уколико је износ зараде из чл.13 до 14 б Закона о порезу на доходак грађана koju je исплатилац прихода/послодавац исплатио физичком лицу-резиденту Републике који је упућен у иностанство ради обављања послова за правна лица за правна лица-резиденте Републике , виши од износа исказаног на редном броју 3.2. Бруто приход, овде се исказује износ те разлике. Досадашњи став 5. постаје став 6.

У образац ППП-ПО уноси се уписују у динарима, без децимала."

  Дугме  Увези пружа могућност увоза лица из другог предузећа у текуће предузеће. При том морају бити одрађене ПО пријаве за оба предузећа.

 Притиском на дугме Увези отвара се форма предузећа, као и могућност избора ПО пријаве и жељених лица. Увози се по ЈМБГ (идентификатор примаоца). Увезене ставке улазе у штампу.

Дугме важећи / у припреми означава статус ПО пријаве

Извештај се генерише кликом на Израчунај где је потребно сачекати извесно време да програм заврши израчунавање.

Думге Штампај омогућава штампу и избор штампе.

 

Променом било које од ових опција аутоматски ће се прерачунати садржај табела са подацима о приходима лица. Подаци су приказани у следећим картицама:

Напомена:  Начин на који функционишу ове опције је јако сличан начину на кој функционишу старе опције Подаци за ППДГ-5(сва лица одједном)