Пословни програми - Персонал - управљање људским ресурсима
Запослење
Управљање људским ресурсима - модул Персонал > Опције програма > Лица > Форма за рад са појединачним лицем > Запослење

Запослење

 

У горњем  делу форме приказани су следећи подаци који су актуелни на дан:

 

 

У доњем делу форме налазе се табови Организационе јединице, Радна места, Занимање- јавна предузећа, Функционална класификација (Занимање- јавна предузећа и Функционална класификација се односе на јавна предузећа), Надређени, Место Трошка и Награде/казне.

У табели Организационе јединице дефинише се припадност лица одређеној организационој јединици у неком периоду.

 

Нове организационе јединице се не додају из ове форме, већ преко Чиниоци пословања/ Организационе јединице.

 

 Поља која се попуњавају у табели Организационе јединице су:

 

 

Треба приметити да ће програм, ако детектује да је лице у исто време придружено двема организационим јединицама, означити одговарајуће редове и дати обавештење да постоји преклапање датума.

Извештаји, који имају могућност поделе по организационим јединицама, припадност организационој јединици одређују на основу података из овог шифарника.

 

У табелу Радна места се уносе следећи подаци:

 

Приликом доделе радног места лицу апликација ће извршити проверу да ли је дефинисана стручна спрема лица у оквиру картице Образовање и способност у складу са дефинисаном стручном спремом радног места које се лицу додељује. Уколико постоји неусклађеност стручне спреме, апликација ће дати одговарајуће обавештење.

Приликом доделе радног места лицима, уколико је у делу Људски ресурси- радна места, радно место придружено одређеној организационој јединици, понуђена ће бити само радна места која припадају организационој јединици која је у претходном кораку додељена лицу.

У горњем делу форме налази се дугме за штампу описа радног места. Штампа се опис последњег радног места запосленог.

 

 

Функционална класификација (ова табела је видљива само ако је у подешавањима укључен шаблон за јавна предузећа). Поља која се попуњавају су:

 

Година последњег напредовања (ова табела је видљива само ако је у подешавањима укључен шаблон за јавна предузећа)

Поља која се попуњавају су:

У табелу Надређени уносе се лица која су у дефинисаном периоду била надређена текућем лицу. Подаци који се уносе у табелу су:

У табелу Место трошка уноси се место трошка, које је претходно дефинисано у Људски ресурси > Места трошка. Лице може бити распоређено на више различитих места трошка, али укупан проценат не може прелазити 100%.

Подаци који се уписују у табелу су: 

У табелу Награде/казне уноси се награда или казна која се односи на лицеПодаци који се уписују у табелу су:

 

 

 У табу Замене уносе се подаци о лицу које се мења. Подаци који се уписују у табелу су:

 

 

Наведени подаци могу се пратити кроз извештај Лица на замени.