Oтвори евиденцију ПДВ
Аванс и Закон о ПДВ
Авансни рачун
Дати аванс
Девизни рачун за извоз
Делимична испорука
Додатни ценовник
Доспела ненаплаћена потраживања на дан
Доспела потраживања на дан
Доспеле ненаплаћене обавезе на дан
Евиденција ПДВ
Евиденција ПДВ (после1.7.18)
Евиденција ПДВ 1.7.2018.
Евиденције ПДВ
Збирни промет
Избор шеме за књижење
Извештаји
Издати документи
Исправка ПДВ основице
Карактеристикe
Књига издатих рачуна
Књига примљених рачуна
Књиге издатих рачуна (КИР)
Књиге примљених рачуна (КПР)
Коначни рачун
Коначни рачун
Набављено од добављача
Набављено са девизном клаузулом
Нова евиденција ПДВ
Нови обрачун ПДВ
Нови примљени документ
Обавезе којима истиче рок плаћања
Обрачун ПДВ
Опције
Отворени аванси
Отвори обрачун ПДВ
Отвори предрачун
Отвори примљени предрачун
Отвори примљени рачун/документ
Отвори рачун/документ
Повезани документи
Подешавање шифре документа
Предрачун
Предрачун девизни
Преузимање КИР и КПР
Преузимање података
Признаница
Примљена изузимања и крајња потрошња
Примљена исправка ПДВ основице
Примљени документи
Примљени коначни рачун
Примљени предрачун
Примљени рачун
Примљени рачуни по пословним партнерима
Примљени увоз без царине
Примљени увоз добара и услуга
Промет ван Републике (19)
Разлика у цени
Рачун
Рачун
Рачун – опорезивање разлике
Рачун за аванс
Рачун за ино купца
Рачун трошка
Салдо добављача
Салдо купца
Типови опорезивања
Фактурисан промет по артиклима
Фактурисано по пословним партнерима
Фактурисано са девизном клаузулом
Фактурисање
Kњиговодство
Аванс – модул за вођење ПДВ евиденције
Аналитике
Артикли
Артикли
Артикли
Артикли/Магацин
Банке
Валуте
Возила - модул за евиденцију возила
Вредности аналитика
Врсте аналитика
Дефиниција ценовника
Додатни атрибути за артикле
Додатни ценовник
Додатни ценовници
Евиденција производње – модул за вођење производње и шанк листа
Закључавање пословних књига
Затвори све прозоре сем активног
Извоз докумената
Извоз радног налога
Извоз шифарника
Изглед апликације
Именик пословних партнера
Кал – модул за робно-материјално књиговодство
Камата - модул за обрачун камате
Категоризације
Категоризације
Категорије
Категорије
КЕПУ књига
Књига издатих рачуна
Књига примљених рачуна
Комерцијални уговори
Конвертор мерних јединица
Конто – модул за финансијско књиговодство
Конфигурација
Курсна листа
Магацини
Магацинско пословање
Малопродаја
Модул за вођење компензације
Модул за вођење малопродаје
Модул за вођење простог књиговодства
Набавни ценовник
Напусти
Нова курсна листа
Нови комерцијални уговор
О програму
Организационе јединице
Основна подешавања
Отвори комерцијални уговор
Отвори курсну листу
Периоди књижења
Персонал - модул за управљање људским ресурсима
Погон – модул за вођење производње
Подешавања
Подешавања за електронску пошту
Полис – модул за вођење основних средстава
Помоћ
Помоћ на Интернету
Пореске стопе
Пословни партнери
Пословни партнери
Постави период књижења
Постави предузеће
Постави ценовник
Празници
Преглед артикала по категоријама
Предузећа
Преузми курсну листу са Интернета
Прикажи евиденцију докумената
Прикажи каскадно
Прикажи панел мени
Прикажи плутајући мени за модуле
Прикажи прозоре у табовима
Прозори
Промена курса у периоду
РИНО - регистар измирења новчаних обавеза
Робно-материјално
Салдо – модул за евиденцију платног промета и вођење благајни
Систем
Стандарди
Тотал С – модул за зараде и накнаде
Увоз докумената
Увоз и извоз
Увоз радног налога
Увоз шифарника
Финансијски документи
Хијерархија организационих јединица
Често постављана питања
Штампај ценовник
Дневни извештај
Евиденција производње
Карактеристике
Нова спецификација
Нови дневни извештај
Нови радни налог
Обрачун трошкова
Отвори дневни извештај
Отвори радни налог
Отвори спецификацију
Повезивање са другим модулима
Спецификација
Деинсталација
Избор сервера
Инсталација
Инсталација неопходних компоненти
Инсталирање базе података на SQL Server
Инсталирање програма тако да не користи само Windows већ и SQL Server authentication за повезивање
Инсталирање само базе података, без других компоненти, на SQL Server-у који се налази негде другде у мрежи
Инсталирање само појединих клијентских компоненти (модула)
Клијент
Клијент и сервер апликације
Неопходан хардвер и софтвер
Познати проблеми код инсталације
Прилагођена инсталација
Проблеми који могу да настану после инсталације
Рад програма у мрежи
Решавање проблема који се појављују приликом инсталације
Сервер
Акцизе
Артикли/Магацин
Девизна отпремница
Девизни повраћај робе од купца
Евиденција промета - аналитички извештај
Евиденција промета (по артиклима)
Евиденција промета (по документима)
Евиденција промета залиха по просечној цени
Евиденција промета
Зависни трошкови
Изабери период
Извештаји
Интерна отпремница
Интерна пријемница
Кал плус – модул за робно-материјално књиговодство
Калкулација цена
Карактеристике
Картица артикла
Контрола цене артикла у магацину и ценовнику
Корекција набавне цене
Лагер листа
Магацински документи
Међумагацински пренос
Минималне количине
Најпродаванији артикли
Нивелација
Нивелација цена
Нова девизна калкулација
Нова калкулација
Нова КЕП књига
Нова корекција набавне цене
Нова нивелација
Нова трговачка књига
Нови попис
Ново почетно стање
Отвори документ
Отвори калкулацију
Отвори КЕП књигу
Отвори корекцију набавне цене
Отвори нивелацију
Отвори попис
Отвори почетно стање
Отвори трговачку књигу
Откупни лист
Отпад
Отпис
Отпремница
Периоди књижења
Повезивање са другим модулима
Повраћај добављачу
Повраћај материјала
Повраћај реверса
Повраћај робе од купца
Попис
Попис
Почетно стање
Почетно стање
Преглед артикала испод лимита
Преглед докумената по пословним партнерима
Преглед докумената
Преглед креираних непрокњижених докумената у промету
Преглед промета по организационим јединицама
Преглед ставки промета без докумената
Предаја производа
Пријем дораде
Пријемница
Промет у магацину по категоријама артикала
Промет у магацину по категоријама партнера
Промет
Реверс
Стање залиха
Трговачка и КЕП књига
Трговачка књига
Требовање
Утрошак
Деактивирај лиценцу
Идентификациони број лиценце
Информације о коефицијентима камате
Карактеристике обрачуна затезне камате
Нови обрачун
Обрачун камате
Отвори обрачун
Подаци о каматама, коефицијентима и празницима
Провери статус лиценце
Синхронизуј лиценцу
Активна/пасивна лица
Акције
Временски интервали
Генератор извештаја
Генератор извештаја - примери
Генератор извештаја - филтрирање
Годишњи одмор
Групни унос
Документи
Документи
Задужења
Задужења
Задужења на дан
Запослење
Запослење
Затварање датума
Избор хијерархије
Извештаји
Извештаји на заједничкој форми
Јубиларна награда
Карактеристике
Копирање шаблона из другог предузећа
Кратко почетно упутство
Креирана документа по шаблонима
Креирање докумената за лица
Кретање лица кроз организационе јединице са радним местима
Лица
Лица на замени
Лични подаци
Лични подаци
Места трошка
Наменски извештаји
Напомене
Неопходно/стечено образовање за радна места
Нова хијерархија
Нови шаблон
Образац 1 - запослени на неодређено/одређено време
Образац 2 - запослени по уговору о делу
Образац 3 - запослени преко задруга
Образовање и способност
Образовање и способност
Одсуства
Одсуства
Одсуство по запосленом
Опције
Опције програма
Општи подаци
Основни извештаји
Отвори регистар запослених
Отвори шаблон
Пензиони стаж
Подаци о зарадама
Подаци о зарадама
Подешавања
Постави организациону шему
Преглед одсуства
Пријављена/одјављена лица у периоду
Промене запосленог
Промене у периоду
Радна места
Славе
Ставке хијерархије
Стаж
Стаж
Статистички извештаји
Стручно усавршавање
Тип уговора за сва лица
Унос ставки
Услов за пензију
Форма за рад са појединачним лицем
Хијерархија
Чланови породице
Шаблони
Шаблони докумената
Шифарници
Нова компензација
Отвори компензацију
Алтернативна конта
Алтернативна конта
Алтернативни контни планови
Аналитичка картица
Аналитичка картица отворених ставки
Биланс прихода и расхода - буџет
Биланс стања
Биланс стања
Биланс стања буџет 2015
Биланс успеха
Биланс успеха
Биланси
Број налога
Бруто биланс
Главна књига
Групна штампа
Групни извоз
Дневник
Евиденција промета
Закључни лист
Застареле опције
Затварање пословних књига
Затварање ставки налога
Изабери контни план
Извези контни план
Извештај о доспелим обавезама
Извештај о извршењу буџета
Извештај о капиталним издацима и примањима - буџет 2015
Извештај о новчаним токовима - буџет 2015
Извештај о осталом резултату
Извештај о променама на капиталу
Извештај о токовима готовине
Извештаји контроле
Извод отворених ставки
Извоз налога за књижење
Извоз података
Карактеристике
Књижење
Књижење курсних разлика
Конта
Контни план
Контни планови
Контрола аналитика
Контрола уноса аналитике и субаналитике
Копирање налога
Налози изван периода важења к.п.
Налози у неравнотежи
Напредна аналитичка картица
Непрокњижени документи
Нови
Нови контни план
Нови налог за књижење
Отварање пословних књига
Отвори биланс
Отвори налог за књижење
Поређење главне књиге и излазних финансијских докумената
Поређење главне књиге и робно-материјалног промета
Поређење главне књиге и улазних финансијских докумената
Пословни партнер
Преглед промета пословних партнера
Преглед салда аналитика
Преглед салда конта
Прекњижавање ставки налога
Принципи
Прокњижени документи
Списак за отпис
Ставка налога за књижење
Статистички анекс
Субаналитике
Типови налога за књижење
Увоз налога за књижење
Шаблони
Брисање свих артикала из касе
Дневни извештај са нулирањем
Дневни промет
Карактеристике модула малопродаја
Нови рачун
Периодични извештај фискалне меморије
Пресек сатња-X извештај
Принцип рада малопродаје
Интерна отпремница
Интерна пријемница
Картица артикла по партнерима
Картица артикла
Лагер листа
Магацини
Магацинско пословање
Минималне количине
Налог магацину
Нови документ
Нови попис
Отвори документ
Отвори попис
Откупни лист
Отпис
Отпремница
Повраћај добављачу
Повраћај материјала
Повраћај реверса
Повраћај робе од купца
Почетно стање
Преглед артикала испод лимита
Преглед докумената по партнерима
Преглед минималних количина
Предатница
Пријем дораде
Пријемница
Промет
Промет по аналитикама
Промет према категорији артикла
Промет према пословном партнеру
Реверс
Стање залиха
Требовање
Loader - програм за учитавање и конфигурацију софтверског пакета
Query прозор
Административна конзола
Архивирај базу
Аутоматско архивирање
Брисање предузећа
Врати базу из архиве
Затвори портове
Информације о архиви
Информације о изменама
Информације о изменама
Испразни базу
Лиценцни кључ
Оптимална конфигурација
Основне поставке
Отвори портове
Панел мени
Параметри повезивања
Подешавања
Подешавања – администрација
Поништавање подешавања - појединачни корисници
Порт на коме ради сервер
Претрага
Примени измене на бази
Примени скрипт
Приступ корисника предузећима
Прозори
Промена SA шифре
Рад преко тастатуре
Рад са базом
Рад са кључевима
Регионалне поставке
Стандардни менији
Табеле
Услови коришћења
Филтрирање
Формирање филтера
Google API подешавања
Извештај по лицима
Извештаји
Карактеристике
Нови налог
Отвори налог
Пут у земљи
Пут у иностранство
Шифарник трошкова
Карактеристике
Карактеристике
Копирај радни налог
Копирај спецификацију
Нова спецификација
Нови захтев за производњу
Нови радни налог
Отвори захтев за производњу
Отвори обрачун
Отвори повратницу
Отвори попис
Отвори предатницу
Отвори радни налог
Отвори спецификацију
Отвори требовање
Отвори утрошак
Повезивање са другим модулима
Производња
Радни налог
Спецификација
Извештаји
Историја рачунополагача
Карактеристике
Картица основног средства
Кратко почетно упутство
Локације
Метод обрачуна
Нова набавка
Нова процена
Нове форме
Нови документ
Нови ОА образац
Нови обрачун амортизације
Нови обрачун амортизације
Нови отпис
Нови попис
Нови попис
Ново основно средство
Ново почетно стање
Ново почетно стање
Номенклатурне групе
Обрачун амортизације
Обрачун ОА обрасца
Основна средства
Отвори документ
Отвори картицу основног средства
Отвори картицу основног средства
Отвори набавку
Отвори ОА образац
Отвори ОА образац
Отвори обрачун амортизације
Отвори обрачун амортизације
Отвори отпис
Отвори ПК образац
Отвори попис
Отвори попис
Отвори почетно стање
Отвори почетно стање
Отвори процену
Отвори стопе по учинку
Повезивање са другим модулима
Попис
Почетно стање
Преглед новонабављених и отуђених ОС за период
Преглед ОС – сумарне промене
Преглед ОС по амортизационим групама
Преглед ОС са променама
Преглед ОС
Преглед по типу промене
Реверс ОС
Старе форме
Формирај ПК образац
Формирај ПК образац 2013
Формирај ПК образац
Формирање стопа по учинку
Биланс успеха
КПО
Пореска књига ПК-1
Пословна књига о оствареном промету паушално опорезивих обвезника
Преузми
Преузми
Принципи
Избор докумената
Избор ставки налога за књижење
Карактеристике
Нови документ измирења
Нови документ обавеза
Образац за рокове измирења
Отвори документ измирења
Отвори документ обавеза
Често постављана питања
Благајне
Буџетски корисници
Вирмани
Извештаји
Карактеристике
Креирање рачуна по типовима разрешења
Нивои функционалности
Нови девизни извод
Нови дневник
Нови захтев
Нови извод
Отвори дневник
Отвори захтев
Отвори извод
Платни промет
Преглед вирмана
Преглед налога благајни
Преглед ставки извода по текућем рачуну
Промет благајне
Промет по аналитикама
Промет по пословним партнерима
Промет по типовима разрешења
Промет преко извода
Салдо по документима
Салдо пословних партнера
Типови разрешења
Увези извод
Финансијско стање
Meceчне уплате за М4 (сва лица одједном)
OС1
Активне обуставе лица
Ауторски уговор
Ауторски уговор – бруто
Боловања на терет фонда
Боловање на терет фонда после 11.4.2019
Боловање после 11.4.2019- нега болесног детета до 3 године, давање органа
Боловање после 11.4.2019- преко 30 дана, одржавање трудноће
Боловање после 11.4.2019 рефундиран износ- преко 30 дана, одржавање трудноће
Боловање после 11.4.2019 рефундиран износ-нега болесног детета до 3 године, давање органа
Боловање -преко 30 дана, одржавање трудноће
Боловање рефундиран износ - преко 30 дана, одржавање трудноће...
Боловање рефундиран износ -нега болесног детета до 3 године, давање органа
Боловање-нега болесног детета до 3 године, давање органа
Бонуси
Бонуси у оквиру обрачуна
Бонуси у периоду
Брисање топлог оброка као неновчаног примања
Брисање умањења зарада
Брисање умањења нето прихода запослених у јавном сектору
Бруто за подразумевани учинак
Бруто за подразумевани учинак са поделом бенефиције
Бруто обрачуни
Бруто радна листа
Бруто радна листа са поделом бенефиције
Вирмани за исплату готовине
Вирмани за обуставе
Вирмани за порез и доприносе
Вирмани за уплату
Вирмани за уплату камате
Вишеструки избор лица
Вишеструко уплаћене обуставе
Групне обуставе - износ
Групне обуставе - проценат (синдикати, самодоприноси)
Групни извештаји
Да ли смем да кумулирам обрачуне различитог типа (нето са радном листом итд…)?
Девизни рачун
Детаљан стаж
Динарски рачун
Добици од игара на срећу (бруто износ)
Добици од игара на срећу (нето износ)
Добровољно додатно ПИО
Добровољно додатно ПИО у оквиру обрачуна
Додавање ставки у табелу
Додатне опције
Додатни доприноси на терет послодавца
Доприноси коморама у оквиру обрачуна
Допунски рад
Допунски рад - бруто
Други приходи
Евиденција рада са увећањима
Електронске пријаве
Закуп непокретности
Закуп покретних ствари
Запослени са разликом у радним сатима
Запослени са разликом у сатима
Зарада
Застареле опције
Захтев за повраћај (јануар 2016)
Захтев за повраћај (јул 2014)
Захтев за субвенционисање
Збирни преглед примања
Здравствено осигурани преко радника
Избор лица
Извештај о исплаћеним зарадама (државна управа)
Извештаји
Извештаји/Обрасци
Извоз пореских пријава у електронски облик
Износ трошкова превоза
Имам велики број обрачуна током дана. Како да брзо да генеришем вирмане за плаћање?
Исплатна листа
Исплатна листа готовине
Исплатна листа обуставе
Исплатна листа по банкама
Исплаћени регрес
Јавна предузећа и државна администрација
Јавна предузећа и државна администрација (2012)
Јубиларна награда
Како да извршим обрачун зараде/уговора о делу/привремених и повремених послова у складу са Законом о смањењу зарада у државној администрацији и јавном сектору?
Како израчунати зараду и накнаду за лице које је радило пола месеца, а пола месеца било на боловању на терет фонда или породиљском боловању?
Како исплатити доприносе без исплате зараде и како после урадити коначну исплату?
Како исплатити зараду за лице које ради пола радног времена?
Како исплатити накнаду породиљи која је већа од оне коју добија по прописима?
Како исплатити увећање које има карактер зараде (осми март итд)?
Како обрачунати "топли оброк" који се не добија у готовини?
Како променити минималну и/или максималну основицу или пореску основицу само за једно лице у обрачуну?
Калкулатор просека за накнаде
Карактеристике
Картица запослених - Pivot табела
Картица запослених - збирна
Картица запосленог - појединачна
Картице запослених
Књижење обрачуна
Коефицијенти и уговорене зараде
Копирај користећи чаробњака
Коришћена одсуства – из обрачуна
Коришћена одсуства – из плана одсуства
Котизације и остала примања из члана 85 став 16 Закона
Кратко почетно упутство
Кредити – износ
Кредити – износ у оквиру обрачуна
Креирај на основу постојећег
Лица
Лица за која се плаћају доприноси коморама
Лица и класификација занимања
Лица и организационе јединице
Лица која плаћају групне обуставе - износ
Лица која плаћају групне обуставе - проценат
Лица којима се не смањују зараде
Лица упућена на рад у иностранство – бруто
Лица упућена на рад у иностранство – нето иностранство бруто земља
Лица упућена на рад у иностранство - нето иностранство нето земља
Лице је отишло из предузећа одмах после исплате аконтације. Да ли треба да постоји у коначном обрачуну?
Лична зарада
Лична зарада (нето)
М4
М4 (стара верзија документа)
МУН(К)образац
Награде или друга давања лицима која нису запослена код исплатиоца (са плаћањем доприноса)
Награде или помоћ лицима која нису запослена код исплатиоца (без плаћања доприноса)
Највеће зараде запослених на пратеће-техничким пословима
Накнада трошкова запосленима
Накнада трошкова лицима ван радног односа
Накнада хранитељима
Накнаде зарада
Накнаде инвалидима
Накнаде трошкова
Накнаде члановима управног и надзорног одбора
Налог 70
Неплаћена одсуства
Неплаћено одсуство
Нето за подразумевани учинак
Нето за подразумевани учинак са поделом бенефиције
Нето обрачуни
Нето радна листа
Нето радна листа са поделом бенефиције
НЗ – 1
Нова ПД пријава
Нови МУН(К)образац
Нови обрачун
Нови регистар запослених (Образац 4)
Норме
Обрачун доприноса без исплате зараде
Обрачун доприноса оснивача који нису запослени
Обрачун за инвалиде II и III категорије
Обрачун за привремене и повремене послове
Обрачун на основу бруто
Обрачун на основу нето
Обрачун услуге закупа
Обрачуната смањења
Обрачуни
Обрачуни који су ван опсега стажа
Обрачуни који улазе у ОДО пријаву
Обрачуни у којима је отплаћиван кредит
Обрачунски листић
Обрачунски листић – појединачни
Обрачунски листићи у периоду
Обуставе – износ
Обуставе – износ у оквиру обрачуна
Обуставе – проценат
Обуставе – проценат у оквиру обрачуна
Обуставе у периоду
Ограничење зарада у државној управи и јавном сектору
Одсуства
ОЗ-10
Опције за одржавање
ОС
ОСИ образац
Ослобађања
Основ за извештај о трошковима рада
Основ за ИТР-Г
Основ за М4
Основ за М4 (сва лица одједном - стари)
Основ за М4 (сва лица одједном)
Основ за М4 (стари)
Основ за обрачун накнаде боловања (ОЗ обрасци)
Основ за обрачун накнаде боловања после 11.4.2019.
Основ за обрачун накнаде породиљског одсуства
Основ за обрачун накнаде породиљског одсуства пре 1.1.2010
Основ за пд пријаву
Основ за РАД-1
Основ за РАД1 (стара верзија)
Основ за РАД-2
Остала неновчана примања
Остала неновчана примања у оквиру обрачуна
Остали приходи
Отвори М4
Отвори МУН(К)образац
Отвори налог за ИСИБ
Отвори обрачун
Отвори ОДО пријаву
Отвори ПД пријаву
Отвори ПДПО/С пријаву
Отвори ППП
Отвори ППП
Отвори регистар запослених - Подаци о примањима
Откуп пољопривредних производа и услуга у пољопривреди и шумарству - бруто
Откуп пољопривредних производа и услуга у пољопривреди и шумарству (90 процената нормираних трошкова)
Откуп пољопривредних производа и услуга у пољопривреди и шумарству- бруто (20% нормирани трошкови)
Откуп пољопривредних производа и услуга у пољопривреди и шумарству- бруто (90% нормирани трошкови)
Откуп пољопривредних производа, услуге у пољопривреди и шумарству (20% нормирани трошкови)
Откуп секундарних сировина
Параметри смањења зарада
План годишњих одмора
План осталих одсуства запослених
ПО пријава за једно лице
ПО пријава за сва лица
ПО пријаве
Повежи лица и организационе јединице
Повратак на почетне вредности пореза и доприноса
Подаци за ППДГ-5 пријаву
Подаци за ППДГ-5 пријаву (сва лица одједном)
Подаци за ППДГ-5 пријаву (сва лица одједном)
Подаци за ППДГ-5 пријаву (стари)
Подаци на бази просечних зарада и слично
Подаци о запослењу
Подаци о осигурању
Подаци о празницима
Подаци о увећаном стажу
Подзакуп непокретности
Подразумеване вредности параметара
Породиљска одсуства
Породиљско одсуство
Породиљско одсуство – нето
Породиљско одсуство - предузетници
Породиљско одсуство- лична зарада
Потврда о заради за НСЗ
ППП
ППП (стара верзија документа)
Право својине, наследник ауторског права
Превоз у јавном саобраћају
Предузетници
Прерачунај
Прешао сам на Тотал С током године. Како најлакше да генеришем ППП и М4 обрасце?
Привремени и повремени послови
Примања лица у периоду
Пример обрачуна зарада преко бруто радне листе
Пример обрачуна уговора о делу
Примери
Примећена је грешка у обрачуну који је већ исплаћен. Шта да радим?
Приходи од закупа или подзакупа
Приходи од извођења естрадног, забавног или сличног програма
Приходи од камата
Приходи од камата – нето
Приходи од капитала
Приходи од капитала
Приходи од капитала – дивиденде, добити (акционари)
Приходи од капитала – дивиденде, добити (акционари) – нето
Приходи од капитала – учешће у добити (запослени)
Приходи од капитала – учешће у добити (запослени) – нето
Приходи од нерегистроване делатности
Приходи од осигурања лица
Приходи од откупа секундарних сировина и отпада
Приходи по основу ауторског и сродих права
Приходи по основу услуга
Приходи правних лица
Приходи спортиста и спортских стручњака
Промењени су износи минималне/максималне основице доприноса. Шта да радим?
Рад преко омладинске задруге до 26 год.
Рад са кумулацијама и аконтацијама
Рад у иностранству
Рад у иностранству
Радна листа за буџетске кориснике
Радни стаж
Радни стаж са увећаним трајањем
Радно време
Рачуни
Рекапитулација
Ретроактивно је повећан износ минималне загарантоване зараде, тако да је сада за нека лица исплаћена зарада испод минималне. Како ово да исправим?
Службени пут у земљи
Службени пут у иностранству
Смањи величину обрачуна у бази
Списак примања новопријављених / одјављених лица
Стаж на дан
Статистички извештаји
Стипендије, новчане помоћи, награде спортиста и спортских стручњака
Стипендије, отпремнине...
Стручно оспособљавање и усавршавање (неплаћено)
Стручно оспособљавање и усавршавање (плаћено)
Топли оброк као неновчано примање
Трошкови превоза у оквиру обрачуна
Увећања
Уговор о делу
Уговор о делу – бруто
Уговорена зарада (накнада)
Уговорена зарада у оквиру обрачуна
Уговори и накнаде
Узимање из имовине друштва
Укупан износ пореза (доприноса) на ОПЈ (ОД) обрасцу се разликује од укупне основице помножене стопом пореза (доприноса). Зашто се ово дешава?
Умањења зарада у складу са Законом из новембра 2014
Уплате по обрачуну за М4 (за сва лица одједном)
Учешће запослених у добити
Учинак
Учинак у оквиру обрачуна
Форма за рад са појединачним лицем
Формирај М4
Формирај М4 (стари)
Формирај ППП
Формирај ППП (стари)
Шаблони
Шифарник јединица мера норми
Шифарник маркица
Шифарник норми
Анекси
Групна обрада уговора
Карактеристике
Основни мени
Рад са отвореним уговором
Типови уговора
Уговори
Уговори
Анекси
Групна обрада уговора
Карактеристике
Основни мени
Рад са отвореним уговором
Типови уговора
Уговори
Фактурисање
Шаблони
Фактурисање
Шаблони
Ангажовање возача
Ангажовање возила
Веза група возила и услуга
Веза са чиниоцима пословања
Групе возила
Дневни извештај ангажовања
Извештаји
Истек регистрације
Карактеристике
Кратко почетно упутство
Нови путни налог
Ново возило
Опције програма
Отвори возило
Отвори путни налог
Преглед возила
Преглед возила по групама
Преглед налога за гориво
Сервиси
Трошкови горива - просечна потрошња возила
Трошкови горива по групама
Шифарник горива